Privacy statement

Wij zijn blij dat u onze website bezoekt. Wij respecteren uw privacy. Gegevensbescherming en gegevensbeveiliging bij het gebruik van onze website zijn voor ons zeer belangrijk. NOVEC B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over de mate waarin gegevens worden verzameld wanneer u onze website gebruikt en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Wij willen u ook informeren over uw rechten in dit verband.

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten die interesse tonen om werkzaamheden te verrichten voor NOVEC, is opgenomen onder het kopje “De sollicitatieprocedure en persoonsgegevens”.

Persoonsgegevens die wij verwerken
NOVEC verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Informatie die u deelt in verband met de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@novecmasten.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
NOVEC verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar bedrijfsvoering. Wij verwerken persoonsgegevens van personen waarmee wij in contact komen en waaraan wij diensten leveren. Die persoonsgegevens hebben wij nodig om onze diensten op een goede manier te kunnen leveren, (toekomstige) klanten te kunnen informeren. Wij verwerken informatie daarbij voor de volgende doelen:

 • Voor de uitvoering van de overeenkomst:
  • het leveren van een dienst, inclusief de behoefte en wensen van de klant tot het aanpassen van een dienst
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting:
  • in het kader van nakoming van wet- en regelgeving, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van controles, waaronder financiële
 • Omdat wij een gerechtvaardigd belang hiervoor hebben:
  • de totstandkoming van de overeenkomst
  • het uitvoeren van marktonderzoek en ten behoeve van product- en dienstontwikkeling samenstellen van managementinformatie, alsook voor het bepalen van strategie
  • de verzorging van informatievoorziening, inclusief bijvoorbeeld het sturen van een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of ander elektronisch bericht
  • het gericht doen van een aanbieding, bijvoorbeeld via e-mail of telefonisch
  • de klant de gelegenheid te bieden informatie te delen op een website
  • het gebruik van een website, inclusief de bijbehorende technologie, te analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen, mede om misbruik en fraude tegen te gaan
 • Op basis van toestemming:
  • het sturen van een nieuwsbrief

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
NOVEC bewaart uw persoonsgegevens in beginsel niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren en om te voldoen aan wettelijke en fiscale bewaarverplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
NOVEC verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan wel aan een rechtmatig verzoek van een daartoe bevoegde autoriteit. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NOVEC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die wij gebruiken
NOVEC gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. NOVEC gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Wij maken een onderscheid tussen twee categorieën van cookies: (a) essentiële cookies, zonder welke de functionaliteit van onze website beperkt zou zijn en (b) optionele cookies ten behoeve van website-analyse en marketing.

Het gebruik van optionele cookies is gebaseerd op uw toestemming.

In onze cookiebanner beschrijven wij in detail de optionele cookies die op deze website worden gebruikt. U kunt uw cookie-instellingen altijd wijzigen via de cookie-instellingen functie op onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NOVEC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@novecmasten.com of per post naar NOVEC B.V. Clarissenhof 1c, 4133 AB Vianen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NOVEC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en spant zich in om een adequaat beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens te handhaven. NOVEC neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  via info@novecmasten.com of +31 (0)347 35 55 99.

De sollicitatieprocedure en persoonsgegevens
NOVEC verwerkt gegevens van sollicitanten alleen voor het doel van en in het kader van de sollicitatieprocedure overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Gegevens van sollicitanten worden verwerkt om te voldoen aan onze (pre)contractuele verplichtingen in het kader van de sollicitatieprocedure en voor zover gegevensverwerking voor ons noodzakelijk wordt, bijvoorbeeld in het kader van juridische procedures.

De sollicitatieprocedure vereist dat sollicitanten ons hun gegevens verstrekken. De noodzakelijke gegevens van de sollicitant zijn vermeld indien wij een online formulier aanbieden, anders vloeien zij voort uit de functiebeschrijvingen en omvatten zij in hoofdzaak:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Curriculum vitae
 • Foto
 • Referenties
 • Getuigschriften

Daarnaast kunnen sollicitanten ons vrijwillig aanvullende informatie verstrekken.

Door een sollicitatie bij ons in te dienen, stemmen sollicitanten in met de verwerking van hun gegevens ten behoeve van de sollicitatieprocedure op de wijze en in de mate als in dit privacy beleid uiteengezet. Sollicitanten kunnen hun sollicitatie toesturen via e-mail solliciteren@novecmasten.com. Er zij echter op gewezen dat e-mails in het algemeen niet gecodeerd zijn en dat de sollicitanten er zelf voor moeten zorgen dat zij gecodeerd zijn. Wij kunnen derhalve geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor het transmissietraject van de aanvraag tussen de afzender en de ontvangst op onze server. De door sollicitanten verstrekte gegevens kunnen, in geval van een geslaagde sollicitatie, door ons verder worden verwerkt ten behoeve van de arbeidsverhouding.

De verwerking van uw gegevens dient in de eerste plaats voor de totstandbrenging van de arbeidsverhouding.

De ontvangers van de gegevens zijn interne personeelsleden van de afdeling P&O en de directie van NOVEC.

De gegevens van de sollicitant worden 4 weken na afronding van een sollicitatieprocedure gewist. Facturen voor eventuele reiskostenvergoedingen zullen worden gearchiveerd in overeenstemming met de belastingwetgeving.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens na de bewaartermijn, bijvoorbeeld om te worden opgenomen in onze sollicitantenpool, geschiedt op vrijwillige basis en is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. U kunt deze toestemming om uw persoonsgegevens op te slaan te allen tijde intrekken.

De verwerking vindt niet plaats buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER).

Wanneer een sollicitatie naar een vacature niet wordt gehonoreerd en er dus geen sollicitatieprocedure volgt, worden de gegevens van de sollicitant gewist. De gegevens van een sollicitant zullen ook worden gewist indien een sollicitatie wordt ingetrokken, waartoe een sollicitant te allen tijde gerechtigd is.

Als verantwoordelijke onderneming maken wij voor deze gegevensverwerking geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Wijzigingen
NOVEC behoudt zich het recht voor dit privacy statement van tijd tot tijd aan te passen. NOVEC raadt daarom aan om regelmatig de meest recente versie van het privacy statement te bekijken.

reCAPTCHA
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement, dan wel de verwerking van persoonsgegevens door NOVEC, dan wel voor het uitoefenen van uw rechten als betrokkene, kunt u, onder vermelding van ‘privacy/persoonsgegevens’ contact opnemen met NOVEC

 • via e-mail:
  info@novecmasten.com
 • per post:
  NOVEC B.V.
  Clarissenhof 1c
  4133 AB Vianen
 • telefonisch:
  +31 (0)347 35 55 99

Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht u ondanks de zorgvuldige aanpak van NOVEC op het gebied van de verwerking en bescherming van persoonsgegevens een klacht hierover hebben, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Deze versie is opgesteld in december 2021